H-1114 Budapest, Kosztolányi D. tér 11. I. em. 1. 
Tel: +36-1-209-0321  
GSM: 06-209-763-671 
akablorant@t-online.hu

   
     
    NYITÓLAP
    ELÉRHETŐSÉGEINK
    SZOLGÁLTATÁSAINK
    SZAKTERÜLETEINK
    ELŐNYEINK
    ÁLTALÁNOS VÁLLALÁSI
      FELTÉTELEK
    REFERENCIÁINK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A szerződő felek - ettől eltérő külön megállapodás hiánya esetén - az alábbi feltételek szerint szerződnek fordítási, illetve ahhoz kapcsolódó egyéb feladatok ellátására

 
     
 

1.   SZOLGÁLTATÁSOK
a)   Szakfordítás:
Lehetőleg a szakterületet szakmailag jól ismerő fordító által készített, nyelvtanilag és tartalmilag korrekt fordítás. Figyelem! Hiteles fordítás készítését, illetve fordítás hitelesítését, hitelesíttetését a Szolgáltató nem vállalja, a vonatkozó törvényi előírások értelmében.

b)   Helyszíni szakfordítás:szakfordítási feladat ellátás a Megrendelő által kért helyen és időben. Megrendelt, de a teljesítés időpontjához képes 24 órán belül lemondott helyszíni fordítási megbízás esetén a kikötött díj 40%-a fizetendő rendelkezésre állási díjként. Vidéken történő munkavégzés esetén a közlekedés, a szállás és az étkezés költsége a Megrendelőt terheli.

c)   Szakszerkesztés: a normál szövegszerkesztést meghaladó igényű szerkesztés (ábrák, táblázatok, grafikonok szkennelése, ábraszövegek felülírása, oldalhű kivitel), az anyag igényességétől és bonyolultságától függően, esetenkénti megállapodás szerint. Az alapszolgáltatás azonban külön szerkesztési díj felszámítása nélkül tartalmazza a bekezdésekre történő tördelést és szövegkiemeléseket.

d)   Hangfelvételek fordítása, illetve azokról leírat készítése

2.   DIJTALAN SZOLGÁLTATÁSOK
A célnyelvi szövegek számítógépes gépelése, ábrák és táblázatok nélküli egyszerűbb formázás (bekezdésekre tördelés, kiemelés, dőlt betűs szövegrészek), házon belüli szövegellenőrzés, helyesírás ellenőrzése, korrektúrázás, elektronikus formában (elsősorban e-mailen, esetleg faxon vagy lemezen) történő továbbítás, vagy nyomtatás egy példányban. További példányok nyomtatása esetén nyomtatási díjat számítunk fel. Speciális szaktudást igénylő szakszövegek esetén terminológia egyeztetést végzünk a Megrendelővel.

3.   MEGRENDELŐ ÁLTALI MÓDOSÍTÁSOK
A Megrendelő kérheti a már elkészített fordítás módosítását. Amennyiben a változtatások nincsenek kétséget kizáró módon bejelölve, a Szolgáltató a teljes szövegre lektorálási díjat számol el. Amennyiben a Megrendelő csak a módosítások átvezetését kéri, és ezeket jól felismerhető módon megjelöli a dokumentumban, akkor a Szolgáltató csak a jelölt részeket fordítja, illetve számlázza le.

4.   FORDÍTÁSI DÍJ
A szolgáltatási díjakat a Szolgáltató mindenkori, aktuális, belföldre érvényes árjegyzéke tartalmazza. A felek különleges körülmények, illetve feltételek esetén az árjegyzéktől eltérő díjakban is megállapodhatnak. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy árait időről időre, rendszerint évente az inflációhoz igazítsa. Az árjegyzékben szereplő árak ÁFÁ-t nem tartalmaznak. Az említett szolgáltatások ÁFA-kulcsa 25%.

5.   FIZETÉS
a) A fordítási díj megfizetése a teljesítéstől számított 8 (nyolc) naptári napon belül, a Szolgáltató bankszámlájára való banki átutalással történik.

b) Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a törvényes késedelmi pótlék (a jegybanki alapkamat kétszerese) felszámítására, 2 (azaz két) hét türelmi idő eltelte után.

c) Esetleges reklamáció a Megrendelőt nem jogosítja fel a fizetés visszatartására.

6.   FELELŐSSÉG
a) A Szolgáltató nem vállal felelősséget a fordítandó dokumentumban előforduló, közkinccsé még nem vált sajátos terminológiák fordításáért, kivéve ha a Megrendelő a megrendeléssel együtt ezen terminológiákat Szolgáltató rendelkezésére bocsátja. Szolgáltató a fordítást a célnyelvre jó minőségben, a fordítás céljára alkalmas módon készíti el. A fordítás minőségével kapcsolatban bármely reklamációt a Szolgáltató a fordítás esetleges hibájának a Megrendelő tudomására jutásától számított 8 napon belül fogad el írásban. Ez az időszak áll rendelkezésre az esetleges kárigények bejelentésére is. A teljesítéstől számított 6 hónap elteltével szavatossági igény nem érvényesíthető.

b) A fordítás tényleges hiányosságainak kijavítására a Szolgáltatónak lehetőséget és időt kell biztosítani. Amennyiben a Megrendelő ezt megtagadja, vagy a hiányosságok megszüntetésére harmadik személyt kér fel, az a Szolgáltatót mentesíti hiánypótlási kötelezettsége alól. Amennyiben a Szolgáltató a számára biztosított idő alatt a hiánypótlást elvégzi, a Megrendelő a Szolgáltató számláját teljes összegben tartozik megfizetni.

c) Ha a Szolgáltató a megfelelő határidő hosszabbítás alatt nem javítja ki a hiányosságokat, a Megrendelő elállhat a szerződéstől, mely esetben az elkészült fordítást, vagy annak bármilyen másolatát nem használhatja fel. Jelentéktelen hiba esetén az elállás joga a Megrendelőt nem illeti meg. Jelentéktelen a hiba, ha a szövegben értelemzavaró fordítási hiányosság nem észlelhető.

d) A hiánypótlási igények a Megrendelőt nem jogosítják fel a szerződésben rögzített fizetések visszatartására.

e) Nehezen olvasható (kézírásos, vagy elmosódott), illetve értelmetlen dokumentumok fordításaira semmiféle szavatosság nem érvényesíthető.

f) Stilisztikai javítások (módosítások), illetve sajátos szakkifejezések (különösen ágazati, vagy a Megrendelő által létrehozott, vagy belső szakkifejezések) - amennyiben a Megrendelő ezeket a megrendeléssel egyidőben nem közli a Szolgáltatóval - nem ismerhetőek el fordítási hiányosságként.

7.   TITOKTARTÁS
A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a munkatársai (beleértve alvállalkozóit is) tudomására jutott adatokat és információt szigorúan bizalmasan, a titoktartás szabályai szerint kezeli.

8.   KÁRTÉRÍTÉS
a) A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatással a Megrendelőnek okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel.

b) Nem köteles megtéríteni a kárnak azt a részét, amely a Megrendelő magatartásának következtében állt elő.

c) Elmaradt haszonért a Szolgáltató felelőssége csak a munkavégzéssel való kifejezett okozati összefüggés bizonyítása esetén áll fenn.

d) Következményes kárért a Szolgáltató nem felel.

9.   SZERZŐI JOG
A megbízás tárgyával kapcsolatos minden, esetleges szerzői jogi felelősség, kötelezettség a Megbízót terheli.

10.   VITÁS KÉRDÉSEK, BIRÓI ILLETÉKESSÉG
a) A szerződő felek mindent megtesznek azért, hogy esetleges vitás kérdéseiket egymás között, békés úton rendezzék. Ha ez mégsem sikerülne, akkor egyeztetésre, illetve a szolgáltatás minőségének megítélésére a Magyarországi Fordítóirodák Egyesületének (MFE) Etikai Bizottságát kérik fel. Az eljárás költségeit az elmarasztalt fél viseli.

b) A szerződéses jogviszonyból eredő bármely jogvita eldöntésére a Szolgáltató a székhelye szerint illetékes bíróságot köti ki.

Jelen "Általános szerződési feltételek" - ettől eltérő megállapodás hiánya esetén - a megrendelés elválaszthatatlan részét képezi.

Érvényes: 1999. január 2-től
Módosítva: 2010. január 10-én

 
 

Oldalaink megtekintéséhez az Internet Exploler böngészőt javasoljuk